W związku z trwającym w Polsce stanem epidemii koronawirusa podajemy informację związaną z orzeczeniami lekarskimi zawodniczek i zawodników.

Zgodnie z art. 31 Ustawy z dn. 31 marca 2020 r. O zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw:

„Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują̨ ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.”

W związku z powyższym wszystkie orzeczenia lekarskie wydane po 7 marca są ważne. Po zakończeniu stanu epidemii trzeba będzie je odnowić w terminie do 60 dni.